هزینه کشیدن دندان چقدر است و به چه عواملی بستگی دارد؟