هزینه کشیدن دندان عقل در سال 1403 چقدر است؟ عوامل موثر بر قیمت نهایی