میزان تراش دندان برای لمینت دندان و عوامل موثر بر آن