عکس  opgدندان چیست؟ موارد کاربرد و مشکلات قابل تشخیص با آن