عوارض لمینت دندان کدامند؟ (آیا باید از آن صرف نظر کرد؟)